facebook
googleplus
yelp
Stay Connected
Our Menu
line2
Khai Vị - Appetizer
green papaya with vegetables, shrimp and meat vegetarian pork pies
A1. Gỏi Bò
$9.99
(beef with vegetables)
A2. Gỏi Xoài
$9.99
(mango with vegetables)
A3. Gỏi Hải Sản
$9.99
(seafood with vegetables)
A4. Gỏi Đu Đủ Tôm Thịt
$8.99
(green papaya with vegetables, shrimp and meat)
A5. Gỏi Gà Bắp Cải
$8.99
(cabbage chicken salad)
A6. Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt
$9.99
(lotus mixed with shirmp meat)
A7. Rau Luộc Thập Cẩm Chấm Kho Quẹt
$8.99
(boiled vegetables dipped in braised fish sauce)
A8. Gỏi Cuốn Tôm Thịt – 2 Cuốn
$3.99
(vegetables roll with shrimp and meat – 2 rolls)
A9. Bì Cuốn – 2 Cuốn
$3.99
(skin rolls)
A10. Nem Nướng Cuốn – 2 Cuốn
$3.99
(grilled fermented Pork roll – 2 rolls)
A11. WOW Phở Cuốn
$5.99
(rice noodle roll – 2 rolls)
A12. Chả Giò Hải Sản
$3.99
(seafood pork pies)
A13. Nem Cua Bể Hà Nội
$10.99
(Ha Noi fermented Pork with crab pool)
A14. Chả Giò Chay
$3.99
(vegetarian pork pies)
Các Loại Bánh – Cakes
roasted meat bread pancake with pork and shrimp
A16. Bánh Mì Thịt Chả Pate
$3.95
(paste and pork pies bread)
A17. Bánh Mì Thịt Pate
$3.00
(meat paste bread)
A18. Bánh Mì Chả Pate
$3.00
(pork pies paste bread)
A19. Bánh Mì Xíu Mại
$3.50
A20. Bánh Mì Thịt Nướng
$3.50
(roasted meat bread)
A21. Bánh Mì Bì Chả
$3.50
(pork pies skin bread)
A22. Bánh Tôm Hồ Tây
$6.50
(Ho Tay shrimp in batter)
A23. Bánh Xèo Tôm Thịt/Chay
$8.00
(pancake with pork and shrimp)
A24. Bánh Khọt
$7.50
A25. Bánh Bèo
$6.50
A26. Bánh Nậm
$6.50
A27. Bánh Lọc
$6.50
A28. Bánh Ít Trần
$6.50
A29. Bánh Bèo Thập Cẩm
$8.00
Bánh Hỏi – Vermicelli
roasted meat bread pancake with pork and shrimp
A30. WOW bốn vị
$29.99
(WOW is four delights)
A31. Bò Tom Mực Nhúng Dấm
$24.99
(Seapood and beef hot pot)
A32. Bánh Hỏi Bò Nướng Lá Lốt
$10.99
Soft thin vermicelli with marinated char-grilled beef and Piper lolot
A33. Bánh Hỏi Chao Tôm
$10.99
A34. Bánh Hỏi Thịt Nướng
$10.99
A35. Bánh Hỏi Tôm Nướng
$10.99
A36. Bánh Hỏi Cá Nướng Lá Lốt
$10.99
Bún Kho – Rice Vermicelli
roasted meat bread pancake with pork and shrimp
A38. Bún Chạo Tôm
$9.99
A39. Bún Bò Nướng Lá Lốt
$9.99
A40. Bún Tàu Hủ Ki cuốn Tôm
$9.99
Phở - Vietnamese rice noodle soup
Rare beef/half well done rice noodle soup Chicken rice noodle soup
M | L
B1. Phở Đặc Biệt
$7.65 | $9.25
Special rice noodle soup
Combo welldone/rare slices of steam, well done brisket flans tender, fat brisket
B2. Phở Bò Tái Nạm
$7.00 | $8.50
Steak and flank nice noodle soup
B3. Phở Bò Tái
$7.00 | $8.50
Rare beef/half well done rice noodle soup
B4. Phở Bò Chín
$7.00 | $8.50
Rice noodle soup with done beef
B5. Phở Bò Viên
$7.00 | $8.50
Rice noodle soup with beef balls
B6. Phở Tái Nạm Gân
$7.50 | $8.50
Rice noodle soup with steak, flank, and tendon
B7. Phở Bò Tái Nạm Bò Viên
$7.80 | $9.50
Steak, beef balls and flank nice noodle soup
B8. Phở Bò Tái Bò Viên Gân Sách
$7.50 | $9.50
Steak, beef balls and flank nice noodle soup
B9. Phở Tái Nạm Gầu
$7.65 | $9.00
Rice noodle soup with steak, flank, and tendon
B10. Phở Chín Nạm Gầu Gân Sách
$6.65 | $8.50
Rice noodle soup with well done steak, flank, tendon, tripe, and fatty flank
B11. Phở Gà
$7.65 | $8.50
Chicken rice noodle soup
B12. Chén Bò Viên
$3.50 | $6.00
Beef balls bowl
B13. Chén Bò Tái
$4.50 | $7.50
Half done beef bowl
Bún, Hủ Tíu – Noodles, rice noodles
Hue beef noodles grilled meat and pork pies noodles
C1. Hủ Tíu Bò Kho
$8.99
(beef stew served with rice noodles)
C2. Mì Bò Kho
$8.99
(beef stew served with noodles)
C3. Bánh Mì Bò Kho
$8.99
(beef cook with sauce and bread)
C4. Bún Chả Giò
$8.00
(pork pies noodles)
C5. Bún Nem Nướng
$8.00
(fermented pork grilled)
C6. Bún Thịt Nướng, Chả Giò
$8.75
(grilled meat and pork pies noodles)
C7. Bún Tôm Nướng, Chả Giò
$9.25
(grilled shrimp and pork pies noodles)
C8. Bún Bò Xào
$8.50
(sauteed beef with noodles)
C9. Bún Bò Huế
$8.99
(Hue beef noodles)
C10. Bún Mọc
$8.50
(Moc noodles)
C10. Bún Mọc
$8.50
(Moc noodles)
C11. Bún Giò Heo
$8.50
(port legs noodles )
C13. Bún Riêu
$8.00
(Rieu noodles)
C14. Bún Mắm
$8.50
(Mam noodles)
C15. Hủ Tíu Nam Vang
$8.99
(shrimp, B.B.Q pork, quail egg with noodle soup)
C16. Bánh Canh Giò Heo
$8.50
(cooked pork with thick rice noodle soup)
C17. Bánh Canh Cua Tôm Thịt
$8.99
(shrimp, meat and crap with thick rice noodles soup)
C18. Nui Giò Heo
$8.50
(pork legs Nui)
C19. Nui Tôm Thịt
$8.99
(shrimp and pork Nui)
C20. Nui Giò Heo Tôm Thịt
$8.99
(pork legs, shrimp and pork Nui)
C21. Bún Măng Vịt
$8.99
(bamboo duck noodles)
C22. Miếng Măng Vịt
$8.99
(bamboo duck rice noodles)
C23. Bún Chả Hà Nội
$9.50
(Ha Noi kebab rice noodles)
Các Món Xào – Stir-fired, Sauteed
Stir-fried noodles with assorted meat with vegetables stir-fried with assorted meat with vegetables
D1. Hủ Tíu Xào Thập Cẩm
$10.99
(stir-fried with assorted meat with vegetables)
D2. Phở Áp Chảo Xào Thập Cẩm
$10.99
Sauteeded beef stir-fried with assorted meat with vegetables
D3. Cơm Xào Thập Cẩm
$10.99
Stir-fried rice with assorted meat with vegetables
D4. Cơm Xào Bò, Tôm, Mực, Bông Cải
$10.99
Stir-fried rice with beef, shrimp, squid and broccoli
D5. Cơm Xào Tôm, Mực, Bông Cải
$10.99
Stir-fried rice with shrimp, squid and broccoli
D6. Cơm Xào Bò Bông Cải
$9.99
Stir-fried rice with beef and broccoli
D7. Mì Xào Giòn Thập Cẩm
$10.99
Fried noodles stir-fry with assorted meat with vegetables
D8. Mì Xào Mềm Thập Cẩm
$10.99
Stir-fried noodles with assorted meat with vegetables
Cơm Tấm – Broken Rice
Broken rice with pork pies, skin and char broiled pork special broken rice
F1. Cơm Tấm Đặc Biệt (special broken rice)
$11.95
Sườn, Bì, Chả, Trứng, Lạp Xưởng, Nem Nướng, Mì Căng (charbroiled porks, shredded pork, pork pies, egg, Chinese sausage, fermented pork grilled)
F2. Cơm Tấm Sườn, Bì, Chả
$9.99
Broken rice with pork pies, skin and char broiled pork
F3. Cơm Tấm Sườn
$8.50
Broken rice with charbroiled pork
F4. Cơm Tấm Bì Chả
$8.75
Broken rice with shredded pork and steamed egg
F5. Cơm Tấm Bì Sườn Nướng
$9.25
Broken rice with charbroiled pork & shredde
F6. Cơm Tấm Bì Chả Trứng
$9.25
Broken rice with shredded pork, meatballs & steamed egg
F7. Cơm Tấm Chả Sườn Nướng
$8.75
Broken rice with charbroiled pork and pork pies
F8. Cơm Tấm Nem Nướng
$8.50
Broken rice with fermented pork grilled
F9. Cơm Tấm Bì Chả Lạp Xưởng Tươi
$9.99
Broken rice with fresh special sausage, pork pie and charbroiled pork
F10. Cơm Tấm Sườn Bì Chả Lạp Xưởng Tươi
$10.50
Broken rice with fresh Chinese sausage, pork pie, skin and charbroiled pork
F11. Cơm Tấm Tôm Nướng
$8.99
Broken rice with grilled shrimp
F12. Cơm Tấm Bì Chả Tôm Nướng
$10.99
Broken rice with shredded pork, steamed egg and grilled shrimp
F13. Cơm Tấm Sườn, Bì, Chả, Trứng
$10.99
Broken rice egg, pork pies, skin and char broiled pork
Các Món Cơm – Rice
house rice platter fried rice chicken fried rice
L1. Cơm Tay Cầm
$12.99
(hold hand with rice)
L2. Cơm Chiên Cua
$11.99
(crab fried rice)
L3. Cơm Chiên Tôm
$11.99
(shrimp fried rice)
L4. Cơm Chiên Thập Cẩm
$10.99
(house rice platter fried rice)
L5. Cơm Chiên Dương Châu
$10.99
(Duong Chau fried rice)
L6. Cơm Chiên Hải Sản
$12.99
(seafood fried rice)
L7. Cơm Bò Lúc Lắc
$11.99
(shake beef fried rice)
L8. Cơm Chiên Gà
$11.99
(chicken fried rice)
L9. Cơm Chiên Cá Hồi
$12.99
(salmon rice)
L10. Cơm Cá Chẽm
$12.99
(seabass rice)
L11. Cơm Trắng Thêm
$2.00
(add steamed rice)
Các Món Bò – Beef
shake beef + Potato quick stir – fried beef in vinegar
H1. Bò 7 Món (beef with 7 dishes)
Lá Lốt, Mở Cahif, Bò Nhúng Giấm, Chả Đùm, Nướng, Gỏi Bóp Thấu, Cháo Bò
(surgur palm, quick stir-fried beef in vinegar, pork pies, grilles, beef with vegetables and sauce)
H2. Bò Lúc Lắc Khoai Tây
$9.99
(shake beef + Potato)
H3. Bò Lúc Lắc + Bánh Mì
$9.99
(shake beef + bread)
H4. Cơm Chiên Bò Lúc Lắc
$10.99
(rice with shake beef)
H5. Bò Tôm Mực Nhúng Dấm
24.99
(quick stir – fried beef in vinegar)
H6. Bò Nướng Mọi
19.99
(grilled beef)
H8. Bò Nướng Muối Ớt
19.99
(grilled beef width chilli salt)
H8. Bò Nướng Sả
19.99
(lemon grass)
H9. Lẩu Bò
29.99
(hot pot of beef with vegetables)
Các Món Gà – Chicken
fried hand chicken with sauce Steamed chicken with lemon leaves
K1. Gà lên Mâm (chicken on the stray)
42.99
Gỏi Gà, Nướng, Xôi + Cánh Gà Chiên Nước Mắm
Chicken with vegetables, grilled, steamed glutinous rice + fried hand chicken cook with sauce, stir-fried
K2. Gà Luộc + Xôi Trắng
$10.99
Boiled chicken + steamed glutinous rice
K3. Xôi Lá Dứa + Cánh Gà Chiên Nước Mắm
$10.99
Steamed glutinous rice with pandan leaves + fried hand chicken with sauce
K4. Gà Nướng Mật Ong + Xôi chiên phồng – phần dành cho 2 người
37.99
Grilled chicken with honey + fried sticky rice – 2 pers
K5. Gà Hấp Lá Chanh
Steamed chicken with lemon leaves
Cháo – Rice Gruel
fried Rice Gruel seafood Rice Gruel
E1. Cháo Cá
$8.90
(fried rice gruel)
E2. Cháo Bò
$8.50
(beef rice gruel)
E3. Cháo Lòng
$8.00
(pig’s tripe rice gruel)
E4. Cháo Tôm
$8.90
(shrimp rice gruel)
E5. Cháo Hải Sản
$9.00
(seafood rice gruel)
E6. Cháo Mực
$8.50
(squid rice gruel)
E7. Cháo Gà
$8.50
(chicken rice gruel)
E8. Cháo Hào
$8.90
(ouster rice gruel)
Các Loại Hải Sản – Seafood
grilled shrimp with chilli and salt roasted crab with tamarind
J1. Cua Rang Me
seasonal
(roasted crab with tamarind)
J2. Cua Sốt Ớt Singapore
seasonal
(roasted crab with Singapore chili)
J3. Cua Lobster Đút Lò
seasonal
(crab put in the oven)
J4. Tôm Rang Muối Hong Kong
$14.95/bl
(roasted shrimp with Hong Kong salt)
J5. Tôm Nướng Muối Ớt
$14.95/bl
(grilled shrimp with chilli and salt)
J6. Mực Xào Chua Ngọt
$13.95/bl
(stir-fired squid with sour and sweet)
J7. Mực Hấp Gừng
$13.95/bl
(steamed squid with onion and ginger)
J8. Mực Rang Muối Hong Kong
$13.95/bl
(roasted squid with Hong Kong salt)
J9. Mực Chiên Nước Mắm
$13.95/bl
(fried squid with sauce)
J10. Mực Chiên Giòn
$13.95/bl
(fried squid)
Các Món Dê – Goat
stir-fried goat roasted goat
G1. Lẩu Dê
$60.00
(hot pot of goat)
G2. Dê Xào Lăn
$19.99
(stir-fried goat)
G3. Dê Nướng Muối Ớt
$19.99
(roasted goat with chili salt)
G4. Dê Nướng Mọi
$19.99
(roasted goat)
G5. Dê Áp Chảo
$19.99
(sauteeded goat)
G6. Cà Ri Dê + Bánh Mì
$22.99
(goat curry + bread)
G7. Dê Tay Cầm
$19.99
(hold hand of goat)
Lẩu – Hot Pots
Hot pot of seafood Hot pot of chicken
O1. Lẩu Thái
$50.00
(Hot pot of ThaiLan style)
O2. Lẩu Dê
$50.00
(hot pot of goat)
O3. Lẩu Hải Sản
$50.00
(Hot pot of sea food)
O4. Lẩu Nấm
$50.00
(Hot pot of mushroom)
O5. Lẩu Cua
$50.00
(hot pot of field crab)
O6. Lẩu Gà Nấu Nấm/Lá Giang
$50.00
(Hot pot of chicken with Giang leaf/ mushroom)
O7. Lẩu Cá Nấu Ngót
$45.00
(sour hotpot ò fish)
O8. Lẩu Xí Quách
$40.00
(hot pot of Pork bone)
O9. Tôm / Mực Viên
$14.00
(minced shrimlp/squid)
O10. Bò Viên
$13.00
(minced beef)
O11. Cá/ Gà Viên
$12.00
(minced fish/ chicken)
O12. Bún / Mì / Đậu / Bắp Thêm(…)
$4.00
O13. Rau Thêm
$6.00
(add vegetables)
Các Loại Nước - Drinks
Vietnamese coffee smothie
Q1. Café Đen
$3.00
(Vietnamese coffee)
Q2. Café Sữa
$3.50
(Vietnamese coffee with milk)
Q3. Chanh Muối
$3.50
(salt lemon)
Q4. Cam / Chanh Tươi
$4.00
(fresh orange / lemon juice)
Q5. Soda Chanh Đường
$4.00
(lemon soda with sugar)
Q6. Nước Dừa Tươi/Tắc
$4.99
(fresh coconut / kumquat juice)
Q7. Nước Gừng Sả Tắc Mật Ong
$5.50
(honey, kumquat, lemongrass, ginger juice)
Q8. Rau Má Dừa
$4.99
(coconut centella)
Q9. Sinh Tố (smothie)
$4.00
Dâu / Bơ / Môn / Dừa / Đu Đủ / Mít / Việt Quất / Blackbery / Mãng Cầu
(strawberry / avocado / tảo / papata / jackfruit / blackberry / custard-apple)
Q10. Nước Ép (juice)
$5.50
Táo / Dâu / Cà Rốt / Cà Chua / Dưa Hấu / Dưa Lưới
(apple / strawberry / carrot / tomato / water melon / melon)
Q11. Yaour (yoghurt)
$4.99
Trabery, Blackbery, Việt Quất, Xoài
(Trabery / Blackbery / jackfruit / mango)
Q12. Chè Các Loại
$4.00
(sorts of sweet gruel)
Q13. Banhs Plan
$4.00
(flan)
Q14. Bánh Chuối
$3.00
(banana cake)
Q15. Sữa Đậu Nành
$3.00
(soybean milk)
Q16. Nước Ngọt
$2.00
(coke/orange/soda/sprite/diet Coke)
Q17. Sữa Bắp
$3.00
(corn milk)
Q18. Nha đam tươi đường phèn
$4.99
Contact Us
  • Address:5000 Buford Hwy #A112
    Chamblee, Georgia 30341
  • Phone: 678-313-7672
Business Hours
  • Mon - Sun : 10am - 11pm
We Accept:
visa master american